Logo crc 7 gif.gif

Pristupom internetskim stranicama crc.hr potvrđujete da pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja internetskih stranica crc.hr te njegove pravne učinke. Internetske stranice crc.hr mogu u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete korištenja bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovom mjestu. Ukoliko ne pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa internetskim stranicama crc.hr.

Pristup internetskim stranicama crc.hr i podacima sadržanim na istim podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li s daljnjim korištenjem, smatrati će se da ste pristali na predmetne uvjete korištenja.

Internetskim stranicama crc.hr se pristupa putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju internetske stranice crc.hr direktno ne kontroliraju te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija.

Svi sadržaji objavljeni na internetskim stranicama crc.hr privatno su vlasništvo, podliježu Zakonu o zaštiti autorskih prava te se smiju koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe ili za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez prethodnog pismenog pristanka internetskih stranica crc.hr.

Profesionalni fotograf polaže pravo na sve materijale objavljene na stranicama crc.hr i korištenje materijala nije moguće bez pismene dozvole koju izdaje profesionalni fotograf.

Internetske stranice crc.hr neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internetskih stranica crc.hr ili bilo koje od informacija dostupnih na njoj.

Potpuni sadržaj internetskih stranica crc.hr zaštićen je autorskim pravom koje pripada Roboprom d.o.o. ili je ustupljeno internetskim stranicama crc.hr, a u vlasništvu je trećih osoba. Roboprom d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Internetske stranice cr.hr sadrže zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo roboprom d.o.o. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala internetskih stranica crc.hr i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.
Prilikom posjete internetskim stranicama crc.hr vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih internetske stranice crc.hr ustupati trećim osobama, osim uz vaš izričiti pristanak.

Radi sigurnosti podataka na internetskim stranicama crc.hr, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internetske stranice crc.hr koriste programsku podršku koja prati posjete i pruža zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju internetske stranice crc.hr neće biti odgovorne za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskih stranice crc.hr je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internetskih stranice crc.hr ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.